مشکلات فرآیند خرید

زبان آموز گرامی با بررسی سفارش خرید شما، متوجه شدیم در خرید شما مشکلی پیش آمده است، لطفاً، به منظور بررسی و رفع آن، موارد زیر را مطالعه و طبق دستورالعمل، اقدام فرمایید.

برای بررسی این موضوع، به بخش سفارش ها مراجعه کنید: «ورود به بخش سفارش ها»
چنانچه تعداد سفارش های درحال انجام، بیش از یک مورد بود، در فرم ثبت مشکل، گزینه مشکل مالی را انتخاب و فرم را تکمیل کنید: در شرح مشکل، شماره سفارش (های) اضافی را بنویسید تا وجه آن به حسابی که معرفی کرده اید برگشت داده شود. «ورود به فرم ثبت مشکل»
راهنمای قدم به قدم
اقلامی که به صورت اینترنتی خریداری می شوند در جلسه اول کلاس منحصراً به زبان آموزی که نام و کد زبان آموزی اش در هنگام خرید ثبت شده است، تحویل داده می شود. بنابراین هر زبان آموز می بایست با حساب کاربری خود، صرفاً برای خودش خرید را انجام دهد.
برای بررسی این موضوع،به بخش سفارش ها مراجعه کنید: «ورود به بخش سفارش ها»
چنانچه، با حساب کاربری خود برای دیگران خرید نموده اید در فرم ثبت مشکل، گزینه مشکل مالی را انتخاب و فرم را تکمیل کنید: در شرح مشکل، شماره سفارش (های) اضافی (منظور شماره سفارش اقلامی است که برای دیگران خریداری نموده اید) را بنویسید تا وجه آن به حسابی که معرفی کرده اید برگشت داده شود. «ورود به فرم ثبت مشکل»
در صورت تمایل به خرید برای زبان آموز دیگر، صرفاً از طریق حساب کاربری همان زبان آموز، خرید را انجام دهید.
راهنمای قدم به قدم